V A B I M O  V A S  N A  P R O S L A V O
O B  D N E V U  D R Ž A V N O S T I
I N  Z A K L J U Č N O  P R I R E D I T E V  Š O L S K E G A  L E T A  2 0 2 3 / 2 4 ,
K I  B O  V  S R E D O , 1 9 . J U N I J A 2 0 2 4 , O B 1 8 .  U R I  V   O Š  M A L E Č N I K .
V E S E L I M O  S E  S R E Č A N J A  Z  V A M I .

Učenci in delavci OŠ Malečnik

 

Skupno 216 obiskov, današnjih obiskov 1
Dostopnost