Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v šoli organizira svet staršev. V svetu staršev ima vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku.

 

Člani Sveta staršev 2022/2023

1. a –  Rosanda Polak

2. a – Boštjan Vogrinec

3. a – Špela Fleisinger

3. b – Tjaša Vogrin

4. a – Simona Videnšek

5. a – Aleksandra Orban

5. b – Klaudija Muršec

6. a – Tanja Letnik

7. a – Mateja Poš

8. a – Petra Markuš

9. a – Tina Rat

Svet staršev se sestaja po potrebi, vendar najmanj dvakrat letno, sklicuje in vodi ga predsednik staršev, ki ga izvolijo člani sveta staršev na prvi seji. Prvo sejo skliče ravnatelj šole.

 

Svet staršev:

 • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
 • sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda daje mnenje o letnem delovnem načrtu šole,
 • predlaga nadstandardne programe,
 • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
 • obravnava poročila ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
 • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
 • voli in razrešuje predstavnike staršev v svetu šole in drugih organih šole,
 • skladno z zakonom lahko sprejme svoj program dela,
 • samostojno ali v sodelovanju z delavci šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine za posamezna področja vzgojnoizobraževalnega dela in   projekte,
 • oblikuje in daje mnenje v postopku imenovanja ravnatelja šole,
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

Tehnično in finančno podporo za delovanje sveta staršev zagotavlja šola.

 

POSLOVNIK O DELU SVETA STARŠEV OŠ MALEČNIK

 ZAPISNIKI

 

4. 6. 2012         28. 9. 2015           26. 9. 2018
27. 9. 2012         2. 3. 2016           20. 3. 2019
26. 2. 2013         4. 5. 2016           30. 5. 2019
25. 5. 2013       31. 5. 2016
26. 9. 2013        28. 9. 2016
05. 3. 2014       10. 3. 2017
24. 5. 2014        24. 5. 2017
30. 9. 2014        29. 9. 2017
10. 3. 2015          6. 3. 2018
2. 6. 2015         
Skupno 1.016 obiskov, današnjih obiskov 1
Dostopnost